سیستم قاب خمشی ـ‌ اجرای پرسرعت

میلگردهای اصلی انتهایی هر تیر بصورت خم کامل (U شکل) جهت تامین گیرداری
میلگردهای اصلی انتهایی هر تیر بصورت خم کامل (U شکل) جهت تامین گیرداری

یکی دیگر از راه حل های پیش سازی شرکت ام ک بتن برای ساخت سریع و با کیفیت بالا :

تمام اعضای سازه با توجه به کیفیت کارخانه پیش ساخته با استاندارد بالا تولید می شوند.
اتصال تر برای تمامی المان های پیش ساخته.
اتصال پای ستون :
پین و سوکت
اتصال تر (با چندین روش شامل تزریق گروت)
گره اتصال ستون با تیرها (قسمت های انتهایی تیر به ستون بصورت یکپارچه متصل است)
اتصالات صلب تیر و ستون
دال های هسته توخالی (سقف های هالوکور) به تیرهای مجاور اتصال تر دارند و یک دیافراگم صلب را تشکیل میدهند.
جزییات اتصالات تیر و ستون (با توجه به طراحی لنگرهای مثبت و منفی برای بارهای دینامیکی) می تواند به طور دقیق و با کیفیت بالا در کارخانه انجام شود.

 

اجزای سازه ای قاب خمشی (نیاز به خاموت گذاری و گروتینگ دارد)
اجزای سازه ای قاب خمشی (نیاز به خاموت گذاری و گروتینگ دارد)
اتصال پین و سوکت برای پای ستون
اتصال پین و سوکت برای پای ستون
اتصال تر پای ستون
اتصال تر پای ستون
مقطع تیر به شکل T (وارونه) است و لبه های بیرون زده آن به عنوان نشیمن دال ها میباشد. کلیه میلگردهای تقویت کننده ثانویه پس از ایجاد همپوشانی توسط گروتینگ اتصال تر میابند.
مقطع تیر به شکل T (وارونه) است و لبه های بیرون زده آن به عنوان نشیمن دال ها میباشد. کلیه میلگردهای تقویت کننده ثانویه پس از ایجاد همپوشانی توسط گروتینگ اتصال تر میابند.
دال های هسته تو خالی (سقف های هالوکور) را میتوان به عنوان دال های یکطرفه ( در صورت لزوم دو طرفه طراحی گردد )‌ در نظر گرفت. هر چهار ضلع سقف های هالوکور اتصال تر دارند
دال های هسته تو خالی (سقف های هالوکور) را میتوان به عنوان دال های یکطرفه ( در صورت لزوم دو طرفه طراحی گردد )‌ در نظر گرفت. هر چهار ضلع سقف های هالوکور اتصال تر دارند
میلگردهای اصلی انتهایی هر تیر بصورت خم کامل (U شکل) جهت تامین گیرداری
میلگردهای اصلی انتهایی هر تیر بصورت خم کامل (U شکل) جهت تامین گیرداری

 

امتیاز دهید