کیسون و تتراپاتهای اسکله عسلویه (سال ۱۳۷۹)

ام ک بتن  »  کیسون و تتراپاتهای اسکله عسلویه (سال ۱۳۷۹)

طراحی، قالب سازی و ایجاد خطوط تولید مکانیزه برای اسکله سازی در عسلویه.

 

امتیاز دهید