اولین نمایشگاه بین المللی (سال ۱۳۵۰)

ام ک بتن  »  اولین نمایشگاه بین المللی (سال ۱۳۵۰)

فعالیت اصلی در خصوص لوله سازی و بتن ریزی بروش مکش – Vacuum Concrete

ساخت جداول، کانیوو، دالهای بتنی شامل دالهای مجوف و انواع پوشش و دیوار پیش ساخت

5/5 - (2 امتیاز)