نمایشگاه بین المللی ساختمان (سال ۱۳۶۸)

ام ک بتن  »  نمایشگاه بین المللی ساختمان (سال ۱۳۶۸)

نمایش سازه های پیش ساخته بصورت ستون، تیر و پوشش سقف وافل، قطعات نما، بتن معماری، قابهای پنجره، تیرهای بلند پلهای ترافیکی، انواع پناهگاهها و سازه های مدفون.

امتیاز دهید