پل جاده قدیم کرج تقاطع کمربندی تهران ـ آزادگان (سال ۱۳۷۰)

ام ک بتن  »  پل جاده قدیم کرج تقاطع کمربندی تهران ـ آزادگان (سال ۱۳۷۰)

دو دستگاه پل جاده مخصوص تهران تقاطع کمربندی تهران (آزادگان) (مسیرهای رفت و برگشت) (سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳)

اجرای کامل پلها توسط این شرکت انجام شده است. در تصویر، محل تولید تیرهای باربر با دهانه ۲۲ متر در محل کارخانه را نشان می دهد.

امتیاز دهید