کالورتهای عبور تاسیسات صنعتی (سال ۱۳۹۰)

ام ک بتن  »  کالورتهای عبور تاسیسات صنعتی (سال ۱۳۹۰)

در سال ۱۳۹۰ و در یک دوره قالب سازی و تولید دو ماهه قطعات کالورت به ابعاد داخلی (عرض ۳۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۸۰ سانتیمتر) و ابعاد خارجی (بعرض ۳۵۰ سانتیمتر و ارتفاع ۳۴۰ سانتیمتر) بطول مفید ۲۴۰ سانتیمتر و به تعداد ۱۰۴ عدد تولید و تحویل شده است. طول کل کالورتها ۲۵۰ متر که ماشین آلات سنگین (کامیون و تریلی با بار کامل استاندارد) از روی آنها مجاز به تردد می باشند.

 

امتیاز دهید