پل نیروگاه قم (سال ۱۳۶۷)

ام ک بتن  »  پل نیروگاه قم (سال ۱۳۶۷)

پل متشکل از ۱۶ دهانه ۲۵ متری پیش ساخته و پیش تنیده (پس فشرده) میباشد.

امتیاز دهید